نمونه قرارداد رابیتس بندی سقف و نما / کاربردی / فنی مهندسی

یکی از گام های مهم در کارهای ساخت و ساز و بازسازی ساختمان، انعقاد قراردادهای ساختمانی است. با توجه به تجربه ای که در کارهای ساختمانی داریم، یکی از ضعف های بزرگ، نبود قراردادهای ساختمانی است که هم به لحاظ فنی وهم به لحاظ حقوقی کامل...